دکتر محمد باقر رجبی

فوق تخصص شبکیه

عضو هیئت درمان بیمارستان امام خمینی

جراح و متخصص چشم

  • متخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان فارابی
  • فوق تخصص شبکیه و لیزر از دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان فارابی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان فارابی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان بهارلو
  • عضو هیئت علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان امام خمینی
  • عضو کمیته مورتالیتی بیمارستان فارابی در سال های 1394 تا 1395
  • عضو کمیته علمی سمینار های سالیانه فارابی از سال 1392 تا 1397
  • عضو انجمن چشم پزشکی ایران
  • عضو جامعه جراحان شبکیه ایران
  • عضو آکادمی چشم پزشکان اروپا