عمل ویترکتومی عمیق

مراقبت بعد از عمل ویترکتومی

معمولاً لازم است قطره های آنتی بیوتیک و قطره های ضد التهاب، پس از عمل ویترکتومی استفاده شود. گاهی قطره های دیگر ،مثل داروهای پایین آورنده فشار چشم و یا قطره های گشاد کننده مردمک، نیز استفاده می شود. بنابراین حتما با توج...

تاریخ انتشار :‌
3722